Coirm Ensemble Workshop – Ceárdlann Grúpa Ceoil

10-14 July, Coláiste Ailigh


Calling traditional musicians aged 13+. An exciting opportunity to work with TG4 Gradaim Ceoil Bursary recipient Catriona Ní Ghribín on a newly commissioned piece for Ceol na Coille Summer School 2023.

Fógra do cheoltóirí traidisiúnta 13+ bliain d’aois. Deis iontach le bheith ag obair le buaiteoir Ghradam TG4 Catriona Ní Ghribín ar phíosa nuachoimisiúnaithe ‘Solas’.

Catriona is commissioned to write new music for the Coirm Ensemble at Ceol na Coille summer school in July. Catriona has commented that the theme of the piece and of the workshop will focus on mindfulness and mental health, with the piece incorporating elements of the pandemic lock-down experiences, both positive and negative, as a means of creative expression and increasing awareness of mental health while reducing stigma. Participants will have the opportunity to work with Catriona and members of the Coirm Ensemble to explore ways of writing music notation in composition.

Tá buaiteoir Ghradam TG4 Catriona Ní Ghribín coimisiúnaithe le ceol nua a scríobh do Ensemble Coirm ag Scoil samhraidh Ceol na Coille i mí Iúil. Tá sé ráite ag Catriona go ndíreoidh téama an phíosa agus na ceardlainne ar fholláine agus ar an meabhairshláinte, le gnéithe de na heispéiris fosta ón ndianghlasáil i rith na paindéime, idir dhearfach agus dhiúltach, mar mhodh chun cur in iúl cruthaitheach agus chun feasacht a mhéadú ar chúrsaí meabhairshláinte agus an stiogma thar air á laghdú. Beidh deis ag na rannpháirtithe oibriú le Caitríona agus baill den Choirm Ensemble chun bealaí le nodaireacht cheoil a scríobh sa chumadóireacht a fhiosrú.

Overall, this promises to be an enriching and inspiring experience, using music as a means of healing and expression during challenging times. Participants can attend the morning instrumental workshops from 10am-1pm and the ensemble workshop with Catriona 1.45-4pm. The new piece will be performed on Friday 14th July as part of the final concert of this years summer school and again during Letterkenny Trad Week in January 2024.

Tríd is tríd, is eispéireas saibhir spreagúil é seo, ag baint úsáide as an gceol mar mhodh leighis le linn tréimhsí dúshlánacha. Is féidir le rannpháirtithe freastal ar cheardlanna uirlise na maidine ó 10am-1pm agus ar cheardlann ensemble le Caitríona 1.45-4pm. Léireofar an píosa nua Dé hAoine 14 Iúil mar chuid de cheolchoirm dheireanach scoil samhraidh na bliana seo agus arís le linn Sheachtain Traidisiúnta Leitir Ceanainn i mí Eanáir 2024.

The workshop will be delivered bi-lingually and we would like to thank the Regional Cultural Centre, Letterkenny and Líonra Leitir Ceanainn for funding support.

Cuirfear an cheardlann ar fáil go dátheangach agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Ionad Cultúrtha Réigiúnach, Leitir Ceanainn agus Líonra Leitir Ceanainn as tacaíocht airgid a thabhairt. Book Now